Zostań wolontariuszem w naszych imprezach!

Osoby w wieku 12 - 15 lat zobowiązane są posiadać zgodę opiekuna prawnego.Email: *
Imię: *
Nazwisko: *
Miasto: *
Rok urodzenia: *
Telefon: *
Ile jest 13 = *
Dodatkowe informacje:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie danych wolontariuszy SCS AKTYWNA WARSZAWA

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, informacji od SCS AKTYWNA WARSZAWA
........................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Klauzula obowiązkowa do pobrania dla rodziców/opiekunów prawnych
klauzulę należy wydrukować, podpisać i wysłać skan na adres: wolontariat@aktywnawarszawa.waw.pl
Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa (zwane dalej SCS AW), reprezentowane przez Dyrektora. Mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez numer telefonu 221627209 lub adres e-mail: biuro@aktywnawarszawa.waw.pl

2. W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia ich w bazie danych wolontariuszy SCS AKTYWNA WARSZAWA oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną oraz za pomącą urządzeń telekomunikacyjnych, informacji od SCS AKTYWNA WARSZAWA.

4. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z usług, których SCS AW korzysta w celu realizacji zadania na podstawie art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu i w czasie określonym przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu umieszczenia ich w bazie danych wolontariuszy SCS AKTYWNA WARSZAWA oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną oraz za pomącą urządzeń telekomunikacyjnych, informacji od SCS AKTYWNA WARSZAWA. , nie podanie ich spowoduje niemożność wzięcia udziału w wolontariacie.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.