Zostań wolontariuszem w naszych imprezach!

Osoby w wieku 12 - 15 lat zobowiązane są posiadać zgodę opiekuna prawnego.

Email: *
Imię: *
Nazwisko: *
Miasto: *
Rok urodzenia: *
Telefon: *
Ile jest 45 = *
Dodatkowe informacje:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie danych wolontariuszy SCS AKTYWNA WARSZAWA

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, informacji od SCS AKTYWNA WARSZAWA

Klauzula informacyjna

3. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa (zwane dalej SCS AW), reprezentowane przez Dyrektora. Mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez numer telefonu 221627209 lub adres e-mail: biuro@aktywnawarszawa.waw.pl

4. W sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia ich w bazie danych wolontariuszy SCS AKTYWNA WARSZAWA oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną oraz za pomącą urządzeń telekomunikacyjnych, informacji od SCS AKTYWNA WARSZAWA.

6. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z usług, których SCS AW korzysta w celu realizacji zadania na podstawie art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu i w czasie określonym przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu umieszczenia ich w bazie danych wolontariuszy SCS AKTYWNA WARSZAWA oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną oraz za pomącą urządzeń telekomunikacyjnych, informacji od SCS AKTYWNA WARSZAWA. , nie podanie ich spowoduje niemożność wzięcia udziału w wolontariacie.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.